Nema kategorije

Javni oglas za prodaju teretnog vozila

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

JP “Vodovod” d.o.o. Posušje

 

Broj: 01-267-1/21

Datum: 08.04.2021. godine

Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje teretnog vozila  u vlasništvu Javnog poduzeća “VODOVOD” d.o.o. Posušje d.o.o. Posušje, broj: NO-01-03/21 , direktor poduzeća, raspisuje:

                                                                           J A V N I  O G L A S

              o prodaji teretnog vozila  u vlasništvu Javnog poduzeća “VODOVOD” d.o.o. Posušje

 

 

 1. Naziv i sjedište vlasnika teretnog vozila

Javno poduzeće “VODOVOD” d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje

 1. Podaci o predmetu prodaje

(1.)

Predmet prodaje je teretno vozilo koje ima sljedeće karakteristike:

 

TEHNIČKI PODACI

 

OPIS

Marka vozila MERCEDES-BENZ
Tip vozila 930.24
Boja NARANČASTA
Godina proizvodnje 2004
Starost 17
Broj šasije WDB9302441K904841
Oblik karoserije PROMJENJIVE NADOGRADNJE
Snaga motora 320kW
Najveća dopuštena masa 32.000
Dopuštena nosivost 20.820
Masa praznog vozila 11.180
Pogonsko gorivo DIESEL
Tehničko održavanje Odgovarajuće
Stanje vozila Ispravan

 

III. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena za teretno vozilo   iznosi 33.300,00  KM  . Navedena cijena je  bez PDV-a. PDV će se obračunati prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora sa najboljim ponuđačem.

 

 1. Polaganje jamčevine

Jamčevina za teretno vozilo  iznosi 3.330,00  KM. Jamčevina se uplaćuje na račun Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje  broj:3382002261574081 kod UniCredit bank d.d. Podružnica Posušje uz naznaku: uplata jamčevine za teretno vozilo.

 1. Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju odmah, a najduže u roku od 7 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 1. Vrijeme i način predaje kupcu u posjed

Predaja   teretnog vozila  izvršiti će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne uplati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora poništava se postupak prodaje. 

 

VII. Način prodaje

Javna prodaja  teretnog vozila izvršiti će se putem pribavljanja pismenih ponuda sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje  („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/13).

VIII. Dan, sat i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u zgradi J.P. Vodovod d.o.o. Posušje, u uredu direktora, dana 22.04.2021. godine s početkom u 12:15 sati.

 1. Vrijeme i način razgledanja i uvida u dokumentaciju o predmetu prodaje

Teretno vozilo  može se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena poduzeća. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 681 014.

Uvid u dokumentaciju teretnog vozila  može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena poduzeća kod Povjerenstva za javnu prodaju teretnog vozila.

 1. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

 1. Prijava za javno nadmetanje

Sve prijave moraju stići na adresu J.P. Vodovod d.o.o. Posušje najkasnije do 22.04.2021. godine do 12:00, sati  bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i potpis,
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat,
 • iznos ponude izražen u KM.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
 • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,

ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol poduzeća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje, s naznakom: JP Vodovod d.o.o. Posušje, Povjerenstvo za javnu prodaju teretnog vozila  – “ne otvarati”.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke XI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

XII. Postupak javnog nadmetanja

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o Posušje.Na Javnom nadmetanju može sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje ovjerenu punomoć za zastupanje podnositelja prijave. Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 3/13).

Osnovni kriterij  za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku

javnog nadmetanja.

Direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje po okončanju postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje ugovor o kupoprodaji.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Direktor

Frano Lebo,dipl.oecc