Nema kategorije

JAVNI OGLAS

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

JP “Vodovod” d.o.o. Posušje

 

Broj: 01-853/19

Datum:28.10.2019. godine

Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine – poslovnog prostora u vlasništvu Javnog poduzeća “VODOVOD” d.o.o. Posušje, broj:01-31-75/19 , direktor poduzeća, raspisuje:

                                                      J A V N I  O G L A S

o načinu i uvjetima javne prodaje nekretnine – poslovnog prostora  u vlasništvu J. P. Vodovod d.o.o. Posušje

 

 

 

 1. Naziv i sjedište vlasnika nekretnine – poslovnog prostora

Javno poduzeće “VODOVOD” d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje

 1. Podaci o predmetu prodaje

Predmet prodaje je nekretnina,  koja se nalazi u ulici Fra Grge Martića 42., suvlasnički dio od 230/1502 na nekretnini označenoj kao k.č.2114/1EJ15, koja se nalazi na visokom prizemlju poslovno-stambene zgrade, kojim je povezano vlasništvo na posebnom djelu zgrade – POSLOVNI PROSTOR,ukupne površine od 230,00 m2 upisana na Javno poduzeće “VODOVOD” d.o.o. Posušje s dijelom 1/1, zemljišnoknjižni uložak broj 3221 k.o. Posušje.

 

III. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena za nekretninu-  poslovni prostor  iznosi 253.024,95 KM .

 

 1. Polaganje jamčevine

Jamčevina za nekretninu – poslovni prostor   iznosi 25.302,49  KM. Jamčevina se uplaćuje na račun Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje  broj:3382002261574081 kod UniCredit bank d.d. Podružnica Posušje uz naznaku: uplata jamčevine za nekretninu – poslovni prostor.

 1. Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju odmah, a najduže u roku od 7 dana od dana potpisivanja notarski obrađenog kupoprodajnog ugovora.

 1. Vrijeme i način predaje kupcu u posjed

Predaja   nekretnine – poslovnog prostora izvršiti će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne uplati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora poništava se postupak prodaje. 

 

VII. Način prodaje

Javna prodaja nekretnine – poslovnog prostora izvršiti će se putem pribavljanja pismenih ponuda sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje  („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/13).

VIII. Dan, sat i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u zgradi J.P. Vodovod d.o.o. Posušje, u uredu direktora, dana 12.11.2019. godine s početkom u 12:15 sati.

 1. Vrijeme i način razgledanja i uvida u dokumentaciju o predmetu prodaje

Nekretnina- poslovni prostor  može se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena poduzeća. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 681 014.

Uvid u dokumentaciju vezanu za navedeni poslovni prostor može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena poduzeća kod Povjerenstva za javnu prodaju nekretnine – poslovnog prostora.

 1. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

 1. Prijava za javno nadmetanje

Sve prijave moraju stići na adresu J.P. Vodovod d.o.o. Posušje najkasnije do 12.11.2019. godine do 12:00, sati  bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i potpis,
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat,
 • iznos ponude izražen u KM.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
 • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,

             ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol poduzeća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje, s naznakom: JP Vodovod d.o.o. Posušje, Povjerenstvo za javnu prodaju nekretnine – poslovnog prostora – “ne otvarati”.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke XI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

XII. Postupak javnog nadmetanja

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o Posušje.Na Javnom nadmetanju može sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje ovjerenu punomoć za zastupanje podnositelja prijave. Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 3/13).

Osnovni kriterij  za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku

javnog nadmetanja.

Direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje po okončanju postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje  notarski obrađen ugovor o kupoprodaji.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

                                                                                                      Direktor

                                                                                                    Frano Lebo,dipl.oecc