Nema kategorije

JAVNI OGLAS

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

JP “Vodovod” d.o.o. Posušje

 

Broj: 01-38/19

Datum: 14.01.2019. godine

 

Na temelju članka 8. Odluke o načinu i uvjetima javne prodaje kombiniranog radnog stroja-rovokopača i teretni vozila u vlasništvu Javnog poduzeća “VODOVOD” d.o.o. Posušje, broj: NO-01-03  /19, direktor poduzeća, raspisuje:

 

                                                            J A V N I  O G L A S

o prodaji kombiniranog radnog stroja-rovokopača i teretni vozila u vlasništvu Javnog poduzeća “VODOVOD” d.o.o. Posušje

 

 

 1. Naziv i sjedište vlasnika kombiniranog radnog stroja-rovokopača i teretni vozila

Javno poduzeće “VODOVOD” d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje

 

 1. Podaci o predmetu prodaje

(1.)

Predmet prodaje je radni stroj utovarivač- rovokopač koja ima sljedeće karakteristike:

 

 

TEHNIČKI PODACI

 

OPIS

Marka stroja TEREX
Tip motora 960
Motor, Snaga PERKINS, 71 kW
Godina proizvodnje  2004. godina
Starost 14 godina
U eksploataciji 14 godina
Boja BJELA
Broj serije SMFA64TC549EM2069
Starost 14 god
Težina stroja 8.250 kg
Broj radni sati 9.353,5
Oprema Hidraulična brza spojka na hidrauličnoj ruci,korpa na otvaranje, teleskop, korpa 600mm
Stanje vozila Ispravan
Tehničko održavanje Odgovarajuće

 

 

 

 

 

 

(2.)

Predmet prodaje je teretno vozilo- samoistovarivač/kiper koji ima sljedeće karakteristike:

 

 

TEHNIČKI PODACI

 

OPIS

Marka vozila FAP
Tip vozila 1921 BK
Boja ŽUTA
Godina proizvodnje 1987
Starost 31
Broj šasije 106153
Snaga motora 151kW
Najveća dopuštena masa 16.000 kg
Dopuštena nosivost 8.550 kg
Masa praznog vozila 7.450 kg
Pogonsko gorivo DIESEL
Tehničko održavanje Odgovarajuće
Stanje vozila Ispravan

 

 

 

(3.)

Predmet prodaje je teretno vozilo- Rol kiper sa kukom za podizanje tereta koji ima sljedeće karakteristike:

 

TEHNIČKI PODACI

 

OPIS

Marka vozila MERCEDES-BENZ
Tip vozila 930 20
Model vozila ACTROS 2544L
Boja NARANDŽASTA
Godina proizvodnje 2003
Broj šasije WDB9302031K870165
Godina proizvodnje 2003 god.
Starost 15 god.
U eksploataciji 14 god.
SNAGA MOTORA 320kW
POGONSKO GORIVO DIESEL
Najveća dopuštena masa 26.000 kg
Dopuštena nosivost 11.827 kg
Masa praznog motora 14.946 kg

 

 

III. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena za radni stroj utovarivač- rovokopač   iznosi 46.000,00 KM , početna prodajna cijena teretno vozilo – samoistovarivača /kiper  iznosi 4.579,88 KM, početna prodajna cijena za teretno vozilo- rol kiper sa kukom za podizanje tereta  iznosi 51.615,91 KM. Navedene cijene su bez PDV-a. PDV će se obračunati prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora sa najboljim ponuđačem.

 

 1. Polaganje jamčevine

Jamčevina za kombinirani radni stroj utovarivač – rovokopač iznosi 4.600,00 KM, za teretno vozilo- samoistovarivač/kiper iznosi 457,98 KM a za teretno vozilo- Rol kiper sa kukom iznosi 5.161,59 KM. Jamčevina se uplaćuje na račun Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje  broj:3382002261574081 kod UniCredit bank d.d. Podružnica Posušje uz naznaku: uplata jamčevine za kombinirani radi radni stroj utovarivač- rovokopač, uplata jamčevine za teretno vozilo- samoistovarivač/kiper i uplata jamčevine za teretno vozilo- Rol kiper sa kukom za podizanje tereta

 

 1. Način i uvjeti plaćanja kupoprodajne cijene

Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti prodavatelju odmah, a najduže u roku od 7 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

 1. Vrijeme i način predaje kupcu u posjed

Predaja  radnog stroja i teretnih vozila izvršiti će se odmah po uplati cijene iz kupoprodajnog ugovora na račun prodavatelja.

Ukoliko kupac u predviđenom roku ne uplati prodavatelju cijenu iz kupoprodajnog ugovora poništava se postupak prodaje. 

 

VII. Način prodaje

Javna prodaja rabljenog stroja i teretnih vozila izvršiti će se putem pribavljanja pismenih ponuda sukladno

Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje  („Službeni glasnik općine Posušje“ broj: 3/13).

 

VIII. Dan, sat i mjesto otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u zgradi J.P. Vodovod d.o.o. Posušje, u uredu direktora, dana 29.01.2019. godine s početkom u 12:00 sati.

 

 1. Vrijeme i način razgledanja i uvida u dokumentaciju o predmetu prodaje

Kombinirani radni stroj i teretna vozila  može se razgledati u periodu trajanja javnog oglasa u okviru radnog vremena poduzeća. Zainteresirana osoba može najaviti razgledanje službenoj osobi na  kontakt telefon: 039 681 014.

Uvid u dokumentaciju o kombiniranom radnom stroju i teretnim vozilima može se izvršiti svakim radnim danom u okviru radnog vremena poduzeća kod Povjerenstva za javnu prodaju radnog stroja i motornog vozila.

 

 1. Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe.

 

 1. Prijava za javno nadmetanje

Sve prijave moraju stići na adresu J.P. Vodovod d.o.o. Posušje najkasnije do 29.01.2019. godine do 12:00, sati  bez obzira na način dostave.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i potpis,
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i pravne osobe: naziv, sjedište, ID i PDV broj, broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat,
 • iznos ponude izražen u KM.

 

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (primjerak uplatnice),
 • ovjerenu fotokopiju rješenja / izvod iz sudskog registra za pravne osobe,
 • ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti / obrta,

ako je sudionik fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost / obrt,

 • ovjerenu kopiju osobne iskaznice za fizičke osobe.

 

Prijava s naprijed navedenim dokazima podnosi se na protokol poduzeća ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu: Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje, Mostarska ulica 20a, 88240 Posušje, s naznakom: JP Vodovod d.o.o. Posušje, Povjerenstvo za javnu prodaju radnog stroja i teretnih vozila – “ne otvarati”.

Na poleđini kuverte obvezno naznačiti ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, kontakt telefon. Prijava se smatra nepotpunom ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave iz točke XI ovog oglasa, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene oglasom. Podnositelji neblagovremene ili nepotpune prijave neće moći sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. U slučaju podnošenja neblagovremene ili nepotpune prijave, a ukoliko se uvidom u istu utvrdi da je uplaćena jamčevina za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja, ista će se podnositelju vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja. Javno poduzeće Vodovod d.o.o. Posušje ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku po ovom javnom oglasu, te zadržava pravo da ovaj oglas poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima postupka javnog nadmetanja.

 

XII. Postupak javnog nadmetanja

Javni oglas će provoditi Povjerenstvo koje je imenovao direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o Posušje.Na Javnom nadmetanju može sudjelovati podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje ovjerenu punomoć za zastupanje podnositelja prijave. Naznačena punomoć mora biti predana Povjerenstvu najkasnije do početka postupka javnog nadmetanja. Fizičke osobe koje sudjeluju osobno ili kao zastupnici/punomoćnici podnositelja prijave dužni su povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje, najkasnije do početka javnog nadmetanja, predočiti važeći identifikacijski dokument.

Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo u skladu s odredbama Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu općine Posušje („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 3/13).

Osnovni kriterij  za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku

javnog nadmetanja.

Direktor Javnog poduzeća Vodovod d.o.o. Posušje po okončanju postupka s najpovoljnijim ponuđačem zaključuje ugovor o kupoprodaji.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene jamčevine.

Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

 

Direktor

Frano Lebo,dipl.oecc